Privacy Beleid Amelandia

PRIVACY BELEID SC AMELANDIA

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SC Amelandia (hierna “Amelandia”) verwerkt van haar leden (leden, donateurs, sponsoren of andere geïnteresseerden).

Indien je lid, donateur, vrijwilliger of sponsor wordt van Amelandia of om een andere reden persoonsgegevens aan Amelandia verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Amelandia, Oranjeweg 30, 9161 CC HOLLUM, KVK 40002660.
De functionaris leden/donateur/vrijwilliger/sponsorbeheer is bereikbaar via het e-mail adres:
penningmeesteramelandia@outlook.com

2. Welke gegevens verwerkt Amelandia en voor welk doel.

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt

➢ Naam, adres, woonplaats gegevens
➢ Geboortedatum
➢ Geslacht
➢ E-mail adres
➢ Telefoonnummer
➢ Bankrekeningnummer

2.2 Amelandia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

➢ Je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
➢ Wanneer je deelneemt aan de voetbalcompetitie wordt je naam, geboortedatum, e-mail adres, pasfoto en idnummer gebruikt om je aan te melden als bondslid voor de KNVB
➢ Je naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres wordt gebruikt door de commissie jeugd- en seniorenvoetbal voor de indeling van de teams
➢ Je naam wordt voor de overige sporten gebruikt voor de indeling van de trainingsgroepen.
➢ Je naam, adres, woonplaats en e-mail adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Amelandia
➢ Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de contributie, donatie, sponsorgelden en afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

Amelandia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap of zolang fiscaal noodzakelijk.

4. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Amelandia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagebeleid

5.1 Via de ledenadministratie van Amelandia kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te na beëindiging lidmaatschap te verwijderen. Amelandia zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Amelandia je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter van Amelandia.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (penningmeesteramelandia@outlook.com)
6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt in het Amelandia Nieuws en op de website. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.